تیم بودبودک


علی نحوی راد
تهیه کننده
مجید نادریان
تهیه کننده
پیام نوروزی
نویسنده و سرپرست گویندگان
جعفر نوروزی
انیماتور
کیاوش چالیان
تصویرساز و انیماتور
سپیده صفاری
تصویر ساز
هادی ترکاشوند
صدا بردار
محمد رضا گروسی
صدا پیشه